هر خری عاشق نمی‌شه!

نمی‌شه بدون خراطی خر مکرر شد!؟؟

 

2:01 AM

Recycle Bin