C 7


 

7:23 PM

C 6


 

9:38 AM

C 5


 

9:38 AMC 4


 

7:56 AMC 3


 

8:11 PM

C 2


 

9:33 AM

C 1


 

2:04 AMدوپونت و دوپونط

امروز تازه فهمیدم دندون درد مسریه!

از اون هم بالاتر! فهمیدم چقدر خوبه آدم گوش درد داشته باشه اما دندون درد نگیره!

 

2:34 PM

Recycle Bin