خود کم نمک بینی!

نمی‌دونم چرا بعد این همه مدت تازه دارم می‌فهمم که خیلی با نمکه.
کم دارم عاشق این آینه می‌شم!

 

4:18 PM

Recycle Bin