نکته شیطانی

و تنها کسی که برای خوشامد خداوند دروغ نگفت شیطان بود.

شیطانی باشید

 

10:28 AM

5


 

2:52 AM

4


 

1:08 AMبه خدا رنگیه، اما ...


لطفا اگه چشماتون رنگی نمی‌بینتش از ماتیک برای رنگ کردن استفاده نکنید!

 

1:37 PM

YOU ARE NOT A ORDINARY GIRL


 

1:17 PMColorology


 

8:22 PMاينجا کجاست!؟

...
ببخشید،

از" اینجا" تا "کجا"، چقدر مونده!؟

 

10:30 AM2


 

11:48 PM

1


 

11:48 PMهیچ فکر کردین ...

چقدر مسخره‌ست وقتی نشستین و دارین به این فکر می‌کنید که
چقدر مسخره‌ست وقتی نشستین و دارین به این فکر می‌کنید که
...
...
چقدر مسخره‌ست وقتی نشستین و دارین به این فکر می‌کنید که
به یه چیزمسخره فکر می‌کنید!؟
 

2:23 PMحیف که خوب نپخته بود!

هی! یادته گفتم، وقتی یه تیکه از دلت رو به کسی می‌دی دیگه نمی تونی پس بگیری!؟
پس هم که بگیری دیگه به دردت نمی‌خوره!
اون رویایی که دورش انداختم با هم خوردن قاچ بعدی دلم بود! قاچ اولش رو با هم خوردیم! دیگه کاریش نمی‌شه کرد!

 

12:03 PMمن دلم واسه خودم لک زده!!!

ببین عزیزم! من هر کاری می‌کنم تو راضی نمی شی! تو هم هر کاری می کنی من راضی نمی‌شم!
نمی‌شه حالا عوض راضی شدن بریم یه چیز دیگه، مثلا خودمون بشيم!؟
 

6:53 PM

Recycle Bin