خدای مهربان و بخشنده

آیه اول از سوره 2004 انجیل هگز:
و مقدر می کنیم که سال دیگر آواخر سال غصه دار زلزله نباشید.
وسط‌هاش چطوره!؟
 

1:53 PM

Recycle Bin