بله بله! حق با شماست!

ببین وقتی یکی انتظار داره هر چی می‌گی مث خر کله‌ات رو تکون بدی، دیگه واقعا وقتشه بشینی فکر کنی اگه برگردی می تونی دم‌ات رو ببینی با نه!
 

9:25 AM

Recycle Bin